https://www.facesoffungi.org/aldonata/

    • Dothideomycetes genera incertae sedis
     • Acanthorus
     • Acanthostigmella 
     • Achorella 
     • Actinomyxa 
     • Alascospora 
     • Alysidiella 
     • Ampullifera 
     • Anopeltis 
     • Arkoola 
     • Armata 
     • Ascominuta 
     • Asterodothis 
     • Asteromassaria 
     • Asteromella 
     • Asteroporum 
     • Auerswaldia 
     • Bahusakala 
     • Botryohypoxylon 
     • Brachyconidiella 
     • Brooksia 
     • Bryorella 
     • Bryostroma 
     • Bryothele 
     • Byssogene 
     • Callebaea 
     • Calyptra 
     • Capillataspora 
     • Caryosporella 
     • Catulus
     • Ceramoclasteropsis 
     • Ceratophoma 
     • Cercidospora 
     • Cerodothis 
     • Chaetocrea 
     • Chaetosticta
     • Chionomyces
     • Chuppia
     • Cilioplea
     • Cirsosina
     • Clavariopsis
     • Clypeostroma 
     • Cocciscia
     • Coccochora
     • Coccochorina
     • Coccodothis
     • Comesella
     • Crauatamyces
     • Crotone
     • Cryomyces
     • Cyclotheca
     • Dactuliophora
     • Dawsomyces
     • Dawsophila
     • Dermatodothis
     • Dianesea
     • Dictyoasterina 
     • Dictyodochium
     • Dictyopeltis
     • Dictyostomiopelta
     • Dictyothyriella
     • Dictyothyrina
     • Dictyothyrium
     • Didymocyrtidium
     • Didymolepta
     • Didymopleella
     • Diplochorina
     • Dothichiza
     • Dothideopsella
     • Dothivalsaria
     • Dubitatio
     • Echinothecium
     • Elmerinula
     • Epibelonium 
     • Eriomycopsis
     • Eriothyrium
     • Eupelte
     • Excipulariopsis
     • Exiliseptum
     • Extrusothecium
     • Gibbera
     • Gilletiella
     • Globoa
     • Globulina
     • Gloeodiscus
     • Govindua
     • Griggsia
     • Halokirschsteiniothelia
     • Hansfordiella
     • Hansfordiellopsis
     • Hansfordiopsis
     • Harknessiella
     • Helminthopeltis
     • Heptameria
     • Heptaster
     • Heterosphaeriopsis
     • Hidakaea
     • Hyalocrea
     • Hyaloscolecostroma
     • Hyalosphaera
     • Hyalotheles
     • Hypobryon
     • Hysteropsis
     • Isomunkia
     • Jaffuela
     • Kabatia
     • Keratosphaera
     • Kriegeriella
     • Kullhemia
     • Kusanobotrys
     • Lanatosphaera
     • Lazarenkoa
     • Lembosiniella
     • Lembosiopeltis
     • Leptomeliola
     • Leptospora
     • Letendraeopsis
     • Leveillina
     • Licopolia
     • Lignosphaeria
     • Limaciniopsis
     • Lineolata
     • Linopeltis
     • Longiseptatispora
     • Lophiella
     • Lophionema
     • Lucidascocarpa
     • Macowaniella
     • Maheshwaramyces
     • Maireella
     • Malacaria
     • Manginula
     • Marquesius
     • Massariola
     • Maublancia
     • Melioliphila
     • Mendoziopeltis
     • Microcyclella 
     • Microdothella
     • Monoblastiopsis
     • Monodictys
     • Monorhizina
     • Montagnella
     • Moriolomyces
     • Muricopeltis 
     • Muroia
     • Mycocryptospora
     • Mycodidymella
     • Mycoglaena
     • Mycoporellum
     • Mycoporopsis
     • Mycothyridium 
     • Myriangiopsis
     • Myriostigmella 
     • Mytilostoma
     • Myxophora
     • Neodactylaria
     • Neopeckia
     • Neosporidesmium
     • Neothyriopsis
     • Neottiosporina
     • Neoventuria
     • Ocala
     • Omphalospora
     • Oncopodiella
     • Ophioirenina
     • Ophiotrichum
     • Otthia
     • Parmulariella
     • Paropodia
     • Passeriniella
     • Passerinula
     • Pauahia
     • Peltaster
     • Peltasterella
     • Pendulispora 
     • Perischizon
     • Peroschaeta
     • Petrakina
     • Petrakiopeltis
     • Phacidina
     • Phaeocyrtidula
     • Phaeopeltosphaeria
     • Phaeosclera
     • Phaeosperma
     • Phaeostigme
     • Phaeotomasellia
     • Phanerococculus 
     • Philobryon
     • Philonectria
     • Phragmaspidium
     • Phragmogibbera
     • Phragmoscutella 
     • Phragmosperma
     • Phycorella
     • Physalosporopsis
     • Pirozynskia
     • Placoasterina 
     • Placodothis
     • Placomelan
     • Placosphaeria
     • Plagiostromella
     • Plejobolus
     • Plenotrichaius
     • Pleomerium 
     • Pleotrichiella
     • Polycyclinopsis
     • Polyrhizon
     • Polysporidiella
     • Polystomellopsis
     • Proliferosphaera
     • Protographum
     • Pseudoarthrographis
     • Pseudomorfea
     • Pseudopleospora
     • Punctillum
     • Pyrenobotrys 
     • Pyrenochium
     • Pyrenocyclus
     • Pyrenostigme
     • Quasiphloeospora
     • Radulidium
     • Rhizotexis
     • Rhopographus
     • Rosellinula
     • Rosenscheldia
     • Roumegueria
     • Rupestriomyces
     • Sapucchaka
     • Saxomyces
     • Scleroconidioma
     • Scolecobonaria
     • Scolionema
     • Semisphaeria
     • Septoidium
     • Shivamyces
     • Sivanesaniella
     • Solicorynespora
     • Soloacrosporiella
     • Spissiomyces
     • Stegothyrium
     • Stephanotheca
     • Stigmatophragmia
     • Symphaster 
     • Taphrophila
     • Teichosporella
     • Tetracrium
     • Thalassoascus
     • Thryptospora
     • Tilakiella 
     • Tomeoa
     • Torulopsiella
     • Trematosphaeriopsis
     • Tretospora
     • Trichodothella
     • Trichodothis
     • Trichometasphaeria 
     • Trichothyriella
     • Troposporella
     • Uredinophila
     • Wentiomyces
     • Westea
     • Wettsteinina
     • Xenomeris
     • Xenosporium
     • Xenostomella 
     • Xylopezia
     • Yoshinagaia 
     • Yoshinagella