Basidiocarps and microcharacters of Russula wangii (holotype) a Basidiocarps b Basidiospores c Pleurocystidia d Basidia e Epipellis. Scale bars: a=1 cm, b–e =10μm