Panus subfasciatus (MFLU 16-2129, holotype). a Basidiomata of Panus lactam. b-e Basidiospores. f, g Basidia. h Cheilocystidia. i, l Sclerocystidia. j, k Pileipellis generative hypha. Scale bars: b-e, h-i, l = 3 μm. f, g = 10 μm. j, k = 5 μm.