• ASCOMYCOTA
   • PEZIZOMYCOTINA
    • Dothideomycetes
     • Pleosporomycetidae
      • Hysteriales
       • Hysteriaceae
      • Mytilinidiales
       • Gloniaceae
       • Mytilinidiaceae
      • Pleosporales
       • Pleosporaceae
        • Pyrenophora
        • Alternaria
        • Pleospora
        • Cochliobolus
        • Decorospora
        • Setosphaeria
        • Extrawettsteinina
        • Pseudoyuconia
        • Crivellia
        • Lewia
        • Platysporoides
        • Clathrospora
        • Macrospora
       • Aigialaceae
       • Amniculicolaceae
       • Anteagloniaceae
       • Bambusicolaceae
       • Biatriosporaceae
       • Coniothyriaceae
       • Corynesporascaceae
       • Cucurbitariaceae
       • Delitschiaceae
       • Diademaceae
       • Didymellaceae
       • Didymosphaeriaceae
       • Dothidotthiaceae
       • Halojulellaceae
       • Halotthiaceae
       • Hypsostromataceae
       • Lentitheciaceae
       • Leptosphaeriaceae
       • Lindgomycetaceae
       • Lophiostomataceae
       • Lophiotremataceae
       • Massariaceae
       • Massarinaceae
       • Melanommataceae
       • Montagnulaceae
       • Morosphaeriaceae
       • Phaeosphaeriaceae
       • Platystomaceae
       • Pleomassariaceae
       • Roussoellaceae
       • Salsuginaceae
       • Shiraiaceae
       • Sporormiaceae
       • Teichosporaceae
       • Testudinaceae
       • Tetraplosphaeriaceae
       • Thyridariaceae
       • Trematosphaeriaceae
       • Zopfiaceae
     • Dothideomycetidae
      • Capnodiales
       • Antennulariellaceae
       • Capnodiaceae
       • Cladosporiaceae
       • Coccoideaceae
       • Dissoconiaceae
       • Metacapnodiaceae
       • Mycosphaerellaceae
       • Piedraiaceae
       • Teratosphaeriaceae
      • Dothideales
       • Dothideaceae
      • Myriangiales
       • Elsinoaceae
       • Myriangiaceae
     • Acrospermales
     • Asterinales
     • Botryosphaeriales
     • Dyfrolomycetales
     • Jahnulales
     • Lichenoconiales
     • Lichenotheliales
     • Microthyriales
     • Monoblastiales
     • Natipusillales
     • Patellariales
     • Phaeotrichales
     • Strigulales
     • Tubeufiales
     • Trypetheliales
     • Venturiales
    • Arthoniomycetes
    • Arthoniales
    • Arthoniaceae
    • Roccellaceae
   • TAPHRINOMYCOTINA
    • Taphrinomycetes
    • Taphrinales
    • Protomycetaceae
    • Taphrinaceae
   • SACHAROMYCOTINA
    • Saccharomycetes
    • Saccharomycetales
    • Dipodascaceae
    • Endomycetaceae
    • Lipomycetaceae
    • Metschnikowiaceae
    • Pichiaceae
    • Saccharomycetaceae
    • Saccharomycodaceae
    • Trichomonascaceae
    • Saccharomycetales
    • Saccharomycetes
   • eXAMPLE22