Musumecia sardoa (holotype) a Basidiomes b Lamella edge (interferential contrast) c Basidiospores (interferential contrast) d Basidiospores in Melzer’s (light fase)