Lactifluus luteolamellatus (SFC20150818-39, holotype). a, b Fruiting bodies in the field. c Basidia. d Basidiospores. e Pleuropseudocystidia. f Pileipellis