Favolaschia manipularis (MFLU 12-1172). a Basidia. b Basidiospores. c Cheilocystidia. d Pileocystidia. e Caulocystidia