Cortinarius roseobasilis (holotype) a Basidiomata b Basidiospores. Photograph a Michael Beug, b Joseph Ammirati. Scale bars: a=10 mm, b=10μm