Clavulina paraincrustata (URM 89969, holotype). a Basidiomata. b Incrusted hyphae (KOH). c Basidia (KOH). d Basidiospores (KOH). Scale bars: a = 2.5 cm, b, d = 10 µm, c = 20 µm.