Boletellus emodensis (MFLU 12-1214). a Pleurocystidia. b Basidia. c Basidiospores. d Cheilocystidia. e Pileipellis.