Amanita pyriformis (holotype) a Basidiomata b Basidiospores c Basidia d Basidioles e Pleurocystidia f Stipilipellis g Veil trama. Scale bars: a=10 mm, b –f=10μm