Amanita gleocystidiosa (holotype) a (i –ii) Basidiomata b Basidiospores c(i) Basidia c(ii) Basidia with basidioles d Basidiolese(i)Pleurocystidia e(ii) Pleurocystidia and basidioles mixed with gleocystidia in the different shapes f(i) Cheilocystidia f(ii) Cheilocystidia with basidioles g Veil trama. Scale bars: a=10 mm, b– g=10μm